Датасы: 30.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019 жылдын 30-августунда өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча, катышуучулардын жетишсиздигиненөткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 29.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 29-августундагы кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 29.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 30-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

№ выпуска  GD013191129 
Объем выпуска, млн. сом  100,00 
Доходность (%)  5,25 
Цена (сом)  98,69 
Дата выпуска  30.08.2019 
Дата погашения  29.11.2019 


Датасы: 29.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 29-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,25% жана 5,88% түзгөн. 


Датасы: 29.08.2019 
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
05.09.2019  09.09.2019  GD013191208  3 мес.  150,00  
GD026200307  6 мес.  100,00 
GD052200907  12 мес.  50,00 
12.09.2019  16.09.2019  GD013191215  3 мес.  150,00  
GD026200314  6 мес.  100,00 
GD052200914  12 мес.  50,00 
19.09.2019  23.09.2019  GD013191222  3 мес.  150,00 
GD026200321  6 мес.  100,00 
26.09.2019  30.09.2019  GD013191229  3 мес.  150,00 
GD026200328  6 мес.  100,00 
Жыйынтыгы:  1 100,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү    МКОнун чыгаруу көлөмү 
06.09.2019  09.09.2019  GBA07260909  7%  7 лет  200,00 
13.09.2019  16.09.2019  GBA03220916  5%  3 года  100,00 
20.09.2019  23.09.2019  GBA07260923  7%  7 лет  200,00 
27.09.2019  30.09.2019  GBA03220930  5%  3 года  50,00 
Жыйынтыгы:  550,00 


Датасы: 27.08.2019 
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) чыгаруу көлөмдөрүнөтолуктоолор киргизилди. 

Мында, бул чыгарылыштын параметрлерине ылайык, МКВларды жайгаштыруу жума күнү - 2019-жылдын 30-августунда өткөрүлө тургандыгына көңүлүңүздөрдүбурабыз 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
29.08.2019  30.08.2019  GD013191129  3 ай  100,00 
GD026200228  6 ай  100,00 


Датасы: 27.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 27-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,77%, 4,13% жана 4,25% түзгөн.   


Датасы: 26.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 29-августунда өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндөУлуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 19 26 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 000,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы*  Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 
Кошо каржылоонун пропорциясы/  Кошо каржылоонун көлөмү  1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредиттөгө жол берилбейт. 
Пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү105%)  
Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу – кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 26.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 27-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190904  1 600 000,0  28.08.2019  04.09.2019 
BD004190925  600 000,0  28.08.2019  25.09.2019 
BD013191127  50 000,0  28.08.2019  27.11.2019 


Датасы: 26.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 26-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 10,00 млн.сомду түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруусу, билдирмелердин жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 23.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 26-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

№ выпуска  GD013191125  GD052200824 
Объем выпуска, млн. сом  150,00  150,00 
Доходность (%)  5,22  5,33 
Цена (сом)  98,70  94,89 
Дата выпуска  26.08.2019  26.08.2019 
Дата погашения  25.11.2019  24.08.2020 


Датасы: 23.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 23-августа өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,42% түзгөн.  


Датасы: 23.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 22-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай, 6 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,22%; 5,63% жана 5,33% түзгөн.  

  

Датасы: 22.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 22-августунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,25%, жайгаштыруунун көлөмү 70,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 21.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 23-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы 

Төлөө 

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 
GBA02210826  150 000,00  5,00%   26.08.2019  26.08.2021  26.02.2020 
26.08.2020 
26.02.2021 
26.08.2021 


Датасы: 21.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 22-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)  Эмиссиянын күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD013191125  150 000,00  26.08.2019  25.11.2019 
GD026200224  100 000,00  26.08.2019  24.02.2020 
GD052200824  50 000,00  26.08.2019  24.08.2020 


Датасы: 20.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 20-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,72% жана 4,16% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 19.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 22-августунда өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндөУлуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 19 25 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 000,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы*  Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 
Кошо каржылоонун пропорциясы/  Кошо каржылоонун көлөмү  1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредиттөгө жол берилбейт. 
Пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү105%)  
Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу – кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 19.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 20-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190828  1 600 000,0  21.08.2019  28.08.2019 
BD004190918  600 000,0  21.08.2019  18.09.2019 
BD013191120  160 000,0  21.08.2019  20.11.2019 


Датасы: 19.08.2019 
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВлардын 2019-жылдын 19-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү тиешелүүлүгүнөжараша 100,00 млн.сомду жана 4,60 млн. сомду түзгөн. 


Датасы: 16.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 16-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 15.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 19-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Чыгаруу №  GD013191118  GD026200217 
Чыгаруунун көлөмү   (млн. сом)  150,00  150,00 
Кирешелүүлүк (%)  5,00  5,24 
Баасы (сом)  98,75  97,42 
Чыгаруу күнү  19.08.2019  19.08.2019 
Төлөө күнү  18.11.2019  17.02.2020 


Датасы: 15.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 15-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,00% жана 5,24% түзгөн.  

 

Датасы: 15.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 15-августундагы кредиттик аукцион, катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 14.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 16-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери   Чыгаруу   көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу  

датасы 

Төлөө   

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 
GBA05240819  200 000,00  6,00%  19.08.2019  19.08.2024  19.02.2020 
19.08.2020 
19.02.2021 
19.08.2021 
19.02.2022 
19.08.2022 
19.02.2023 
19.08.2023 
19.02.2024 
19.08.2024 


Датасы: 13.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 15-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)  Эмиссиянын күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD013191118  150 000,00  19.08.2019  18.11.2019 
GD026200217  50 000,00  19.08.2019  17.02.2020 


Датасы: 13.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,71% жана 4,17% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 13.08.2019 
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВлардын 2019-жылдын 13-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү тиешелүүлүгүнөжараша 120,00 млн.сомду жана 150,00 млн. сомду түзгөн. 


Датасы: 09.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 15-августунда өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндөУлуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 19 24 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 000,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы*  Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 
Кошо каржылоонун пропорциясы/  Кошо каржылоонун көлөмү  1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредиттөгө жол берилбейт. 
Пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү105%)  
Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу – кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 09.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190821  1 600 000,0  14.08.2019  21.08.2019 
BD004190911  550 000,0  14.08.2019  11.09.2019 
BD013191113  250 000,0  14.08.2019  13.11.2019 


Датасы: 09.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 9-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштууөткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 08.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Чыгаруу №  GD013191112  GD026200211 
Чыгаруунун көлөмү   (млн. сом)  150,00  150,00 
Кирешелүүлүк (%)  4,84  5,26 
Баасы (сом)  98,79  97,41 
Чыгаруу күнү  13.08.2019  13.08.2019 
Төлөө күнү  12.11.2019  11.02.2020 


Датасы: 08.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 8-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 4,84% жана 5,26% түзгөн.  

 

Датасы: 08.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 08-августундагы кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 07.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 9-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын  

көлөмү 

 (миңсом) 

Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02210813  200 000,00  5,00%   13.08.2019  13.08.2021  13.02.2020 
13.08.2020 
13.02.2021 
13.08.2021 


Датасы: 06.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 08-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)  Эмиссиянын күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD013191112  50 000,00  13.08.2019  12.11.2019 
GD026200211  50 000,00  13.08.2019  11.02.2020 


Датасы: 06.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 06-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,72%, 4,17% жана 4,25% түзгөн.   


Датасы: 05.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 08-августунда өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндөУлуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 19 23 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 000,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы*  Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 
Кошо каржылоонун пропорциясы/  Кошо каржылоонун көлөмү  1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредиттөгө жол берилбейт. 
Пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү105%)  
Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу – кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 05.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 06-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  № 

Эмиссиянын   

көлөмү  (миң. сом) 

Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190814  1 600 000,0  07.08.2019  14.08.2019 
BD004190904  450 000,0  07.08.2019  04.09.2019 
BD013191106  400 000,0  07.08.2019  06.11.2019 


Датасы: 05.08.2019 
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВлардын 2019-жылдын 05-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 50,00 млн. сомду түзгөн. 3 ай болгон МКВ кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 05.08.2019 
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 05-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 192,41 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 02.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 5-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA05240805 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  300,00 
Кирешелүүлүк (%)  10,40 
Баасы (сом)  83,18 
Чыгаруу күнү  05.08.2019 
Төлөө күнү  05.08.2024 


Датасы: 02.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 02-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,40% түзгөн.  


Датасы: 02.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 05-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Чыгаруу №  GD013191104 
Чыгаруунун көлөмү   (млн. сом)  50,00 
Кирешелүүлүк (%)  4,80 
Баасы (сом)  98,80 
Чыгаруу күнү  05.08.2019 
Төлөө күнү  04.11.2019 


Датасы: 02.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 05-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Чыгаруу №  GD026200203 
Чыгаруунун көлөмү   (млн. сом)  50,00 
Кирешелүүлүк (%)  5,20 
Баасы (сом)  97,44 
Чыгаруу күнү  05.08.2019 
Төлөө күнү  03.02.2020 


Датасы: 01.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 01-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 4,80% жана 5,20% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 01.08.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 01-августундагы кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke