Датасы: 25.01.2019 

2019-жылдын 25-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 8,78 % түзгөн.  

Датасы: 24.01.2019 

2019-жылдын 24-январындажүгүртүү мөөнөтү 12 айболгонМКВбоюнча аукционкатышуучулардынжетишсиздигиненөткөрүлбөгөнкатарытаанылган.  


Датасы: 23.01.2019 

2019-жылдын 25-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA03220128  400 000,00  6,00%  28.01.2019  28.01.2022 

28.07.2019

28.01.2020

28.07.2020

28.01.2021

28.07.2021

28.01.2022 

 

Датасы: 23.01.2019 

2019-жылдын 24-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052200127  200 000,00  28.01.2019  27.01.2020 

 

Датасы: 22.01.2019 

2019-жылдын 22-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,24%, 3,79% жана 4,62% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 21.01.2019 

2019-жылдын 22-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190130  1 500 000,0  23.01.2019  30.01.2019 
BD004190220  500 000,0  23.01.2019  20.02.2019 
BD013190424  800 000,0  23.01.2019  24.04.2019 
BD026190724  200 000,0  23.01.2019  24.07.2019 

 

Датасы: 18.01.2019 

2019-жылдын 18-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,15% түзгөн.  

Датасы: 16.01.2019 

2019-жылдын 18-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери   Чыгаруу   көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Чыгаруу  датасы  Төлөө   мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA05240121  900 000,00  7,00%  21.01.2019  21.01.2024  21.07.2019 
21.01.2020 
21.07.2020 
21.01.2021 
21.07.2021 
21.01.2022 
21.07.2022 
21.01.2023 
21.07.2023 
21.01.2024 

 

Датасы: 15.01.2019 

2019-жылдын 15-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,19%, 3,64% жана 4,64% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 14.01.2019 

2019-жылдын 15-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001190123  1 500 000,0  16.01.2019  23.01.2019 
BD004190213  500 000,0  16.01.2019  13.02.2019 
BD013190417  900 000,0  16.01.2019   

 

Датасы: 28.01.2019

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын февраль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.

 

МКВ (млн. сом)

Аукцион өтө турган күнү Чыгаруу күнү Каттоо номери Жүгүртүү мөөнөтү МКВнын чыгаруу көлөмү
07.02.2019 11.02.2019 GD052200210 12 ай 100,00
21.02.2019 25.02.2019 GD052200224 12 ай 100,00
Жыйынтыгы: 200,00

 

МКО (млн. сом)

Аукцион өтө турган күнү Чыгаруу күнү Каттоо номери Пайыздык чен Жүгүртүү мөөнөтү МКОнун чыгаруу көлөмү
01.02.2019 04.02.2019 GBA10290204 8% 10 лет 950,00
15.02.2019 18.02.2019 GBA02200218 5% 2 года 350,00
Жыйынтыгы: 1 300,00

 

Датасы: 28.01.2019

2019-жылдын 29-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001190206 1 300 000,0 30.01.2019 06.02.2019
BD004190227 400 000,0 30.01.2019 27.02.2019
BD013190501 300 000,0 30.01.2019 01.05.2019
BD026190731 200 000,0 30.01.2019 31.07.2019

 

Датасы: 29.01.2019

2019-жылдын 29-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,30%, 3,81% жана 4,68% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.

Датасы: 30.01.2019 

2019-жылдын 1-февралында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA10290204  950 000,00  8,00%   04.02.2019  04.02.2029  04.08.2019 
04.02.2020 
04.08.2020 
04.02.2021 
04.08.2021 
04.02.2022 
04.08.2022 
04.02.2023 
04.08.2023 
04.02.2024 
04.08.2024 
04.02.2025 
04.08.2025 
04.02.2026 
04.08.2026 
04.02.2027 
04.08.2027 
04.02.2028 
04.08.2028 
04.02.2029 
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke