п/п
Кызматтардын аталыштары Улуттук валютада
(КНС жана НСПны
эске алуусуз)
Чет өлкө
валютасында
(КНС жана НСПны
эске алуусуз)
7.1. Талап боюнча төлөнүүчү Банктык эсепке, анын ичинде үчүнчү жактар тарабынан накталай акча каражаттарды салуу үчүн, кредитти төлөп тындыруу үчүн, акысыз  
7.2. Чекене кредиттөө программалары боюнча кредитти уюштуруу жана берүү үчүн комиссия (аларга тарифтер жекече түзүлө турган программаларга колдонулбайт)*    
  Улуттук валютада/чет элдик валютада«Ипотека» программасы 1% суммадан
  Улуттук валютада/чет элдик валютада «Шашылыш керектөөлөр» программасы 1% суммадан
  Улуттук валютада/чет элдик валютада «Шашылыш керектөөлөр-Экспресс» программасы 2% суммадан
  Улуттук валютада/чет элдик валютада «Депозитти күрөөгө коюу» программасы 1% суммадан
  «Элдик (Народная)» программасы 5% чейин Бекитилген шарттардын алкагында
  "Пенсиялык кредит" программасы 3% суммадан
7.3. Кредиттерди төлөп тындыруу графигин кайра эсептөө үчүн комиссия 1000.00 сом  
7.4. Күрөөдөгү кыймылсыз мүлктү алмаштырууга/бошотуп чыгарууга карата арызды кароо үчүн комиссия 500.00 сом                       ар бир күрөө буюму үчүн
7.5. Күрөөдөгү кыймылдуу мүлктү/кепилдикти алмаштырууга/бошотуп чыгарууна карата арызды кароо үчүн комиссия 500.00 сом Кредиттик Комитет тарабынанар бир маселе оң каралган учурда
7.6. Банктык 5 күндөн ашык мөөнөтү менен кардардын арызы боюнча тыюу салууларды албастан документтердин түп нускаларын берүү үчүн комиссия (документтердин түп нускаларын коммуналдык кызматтарга, элчиликтерге, паспорт столуна берүү үчүн)    
   - Банктын демилгеси боюнча акысыз Кредиттик Комитеттин Чечими боюнча
   - Кардардын демилгеси боюнча 500.00 сом
7.7. Карыз алуучу/Күрөө берүүчү тарабынан укук түзүүчү документтерин/башка документтерин (мыйзамдаштыруу, кредитти төлөп тындыруу жөнүндө маалымат каттарды, ижара келишимдерин ж.у.с.) берүүнүн мөөнөттөрүн узартуу жөнүндө арызды кароо үчүн комиссия 500.00 сом Кредиттик Комитеттин Чечими боюнча
7.8. Кардарлардын төлөп тындырылган кредиттери боюнча документтердин түп нускаларын сактоо үчүн комиссия    
  - төлөп тындырылгандан тартып 30 күнгө чейин акысыз  
  - төлөп тындырылгандан тартып 30 күндөн өйдө 500.00 сом  
7.9. Карыз алуучунун/Күрөө берүүчүнүн/кепилдин арызы боюнча кредиттик операциялар боюнча көчүрмөлөрдү, маалыматтык материалдардын көчүрмөлөрүн берүү жана  Банктын архивинен маалыматкаттарды сураштыруу үчүн  комиссия. 500.00 сом ар бир документ үчүн
7.10. Карыз алуучунун кредити бар экендиги/алгандагы жөнүндө жана ал тарабынан кредиттик дисциплинанын сакталышы жөнүндө маалыматкат берүү үчүн комиссия* 300.00 сом  
  *айына бир жолудан сейрек эмес жана суроо-талапты алган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде акысыз  
7.11. Компетенттүү органдарга берүү үчүн күрөө буюмунан чектөөнү алуу жөнүндө каттарды жана ишеним каттарды кайталап берүү үчүн комиссия 500.00 сом                       ар бир документ үчүн
7.12. Күрөөлүк камсыздоо боюнча документтердин түп нускаларынын пакетин өз убагында кайтарбагандыгы үчүн 1 500.00 сом  
7.13. Күрөөлүк камсыздоону/кепилдикти өз убагында кайтарбагандыгы үчүн 0,2% мөөнөтү өткөн ар бир банктык күн үчүн кредиттин/кредиттик багыт боюнча лимиттин баштапкы суммасынан
7.14. Кредитти жана ал боюнча пайыздарды кайтаруу мөөнөттөрүн бузгандыгы үчүн айыптык санкция

Кредиттик келишимде түзүлгөн учурдагы кредит боюнча бир күндүк пайыздык чендин өлчөмүндө,

ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мөөнөтү өткөрүлгөн карыздын  суммасынан

Жылдык пайыздык чени – жылдык  0% болсо, кредиттин негизги суммасынан мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн жылдык - 0.01%.
7.15. Кредиттин максатсыз колдонулгандыгы үчүн айып 25% максатсыз багыт боюнча колдонулган кредиттин суммасынан
7.16. Кредиттик багыттын чегинде кредиттик каражаттарды резервдөө үчүн айып 1% кредиттик багыттын өздөштүрүлбөгөн суммасынан
7.17. Кредитти/кредиттик багыттарды (линияларды) мөөнөтүнөн мурда толук төлөп тындыруу үчүн айып    
  кредитти мөөнөтүнөн мурда толук төлөп тындыруу жөнүндө 30 календарлык күн мурда кардардын жазган Арыздары бар учурда акысыз  
  кредитти мөөнөтүнөн мурда толук төлөп тындыруу жөнүндө 30 календарлык күн мурда кардардын жазган Арыздары жок учурда:

мөөнөтүнөн мурда төлөп тындыруунун суммасынан 5%

Банктын каражаттары менен кайра каржылана турган кредиттерден башка;

Банктын Кредиттик комитетинин Чечими менен Комиссия алып салынышы мүмкүн.

  ипотекалык кредитти алгандан кийин 24 ай өткөнгө чейин (кредит берүүнүн тийиштүү программасы тарабынан башкасы каралбаса)
  ипотекалык кредиттен башка, чекене кредит берүү программалары боюнча 6 ай өткөнгө чейин (кредит берүүнүн тийиштүү программасы тарабынан башкасы каралбаса)

Эскертүү:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге карата кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт.

Кызыктырган бардык суроолор боюнча банктын филиалдарына же аманат кассаларына кайрылсаңыздар болот.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke