Юридикалык жактарга жана юридикалык жактын билими жок жеке ишкерлерге көргөзүлүүчү тарифтер

№ п/п Кызматтын аталышы

Улуттук валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

Чет элдик валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

9.1. Экспорттук аккредитивдер  
9.1.1. Алдын ала авизалоо 3 000 сом  
9.1.2. Аккредитивди авизалоо 6 000 сом  
9.1.3. Өзгөртүүлөргө тиешеси жок аккредитив боюнча билдирүүлөрдү авизалоо 2 000 сом  
9.14. Аккредитивдитастыктоо келишим боюнча**  
9.1.5. Аккредитивдин шарттарына өзгөртүүлөрдүавизалоо (ар бир авизалоо учүн) 3 000 сом  
9.1.6. Аккредитив боюнча документтерди текшерүү жана аткаруучу банкка жөнөтүү

суммадан 0,2%, min 6 000 сом,

max 20 000 сом

 
9.1.7. Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу жана аткаруучу банкка жөнөтүү 5 000 сом  
9.1.8. Трансферабелдик аккредитивди которуу келишим боюнча**  
9.1.9. Трансферабелдик аккредитив боюнча өзгөртүүлөрдү которуу 3 000 сом  
9.1.10. Траттардын жана/же документтердин негоциациясы   келишим боюнча**  
9.1.11. Аккредитивге байланышкан суроо-талаптарды аткаруу 2 000 сом  
9.2. Импорттук аккредитивдер  
9.2.1. Аккредитивдиалдын ала авизалоо 5 000 сом  
9.2.2. Аккредитивдичыгарууну уюштуруу

аккредитивдик суммадан 0,3%,

min 4 000 сом, max 30 000 сом

 
9.2.3. Жабылган аккредитивдичыгаруу (100% акчалай камсыздоо менен)

кварталдагы аккредитивдик

суммадан 0,4% min 5000 сом,

max 50 000 сом

 
9.2.4. Жабылбаган аккредитивдичыгаруу(кредиттик багыттардын чегинде) жылдык 2% дан 6% чейин**  
9.2.5. Үчүнчү банк (үчүнчү банктар) тарабынан аккредитивдитастыктоо үчүн комиссия

үчүнчү банктын

(үчүнчү банктардын)

тарифтерине ылайык

 
9.2.6. Аккредитивдин шарттарын өзгөртүү (өзгөртүүлөрдүн санынан көз карандысыз, ар бир арыз үчүн) 3 500 сом  
9.2.7. Эки тараптын тең макулдугун алуу боюнча колдонулуу мөөнөтү аяктаганга чейин аккредитивдижок кылуу 2 000 сом  
9.2.8. Аккредитив боюнча документтерди текшерүү документтердин пакетинин суммасынан 0,2%, min 4 000 сом, max 20 000 сом  
9.2.9. Аккредитив боюнча документтердеги келишпестиктер үчүн комиссия (келишпестиктерменен документтердин ар бир пакети үчүн) 4 000 сом  
9.2.10. Келишпестиктерменен берилген жана Банк кабыл албаган документтерди кайтаруу 5 000 сом  
9.2.11. Аккредитив менен байланышкан суроо-талаптарды аткаруу 2 000 сом  
9.2.12. Аккредитив боюнча төлөм Банктын тарифтерине ылайык  

 

Эскертүүлөр:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар учүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгашалары Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт
8,9,10 бөлүктөрдө көрсөтүлгөн (бул комиссияларга документтерди жөнөтүү боюнча чыгашалар киргизилген) комиссялардан башка, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт

7. Аккредитивдин/кепилдиктин суммаларын көбөйтүү, комиссияларды эсептөө үчүн аккредитивди/кепилдикти өз алдынча чыгарган сыяктуу каралат, ушул эле учурда чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия кармалбайт

8. Эгерде, аккредитив/кепилдик комиссияны бенефициар тарабынан төлөө каралса, бирок бенефициардан кармоого мүмкүн эмес болсо, банктын бардык чыгашалары жана комиссиялары кардардын (өндүрүүчүнүн) эсебине киргизилет

**Ал толук жокко чыгарылмайынча, тийиштүү деңгээлдеги Кредиттик комитеттин чечими менен түзүлөт.

*Ушул тарифтер жеке ишкерлер үчүн да таркатылат.

 

 

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke