п/п

Кызматтын аталышы Улуттук валютада (КБС жана СТС эсептелген жок)  Чет элдик валютада (КБС жана СТС эсептелген жок
7.1. Кредит алууга карата арызды кароо үчүн комиссия:    
7.1.1. Улуттук валютада    
  Кредиттин суммасы 1 400 000 - 7 000 000 700,00 сом  
  Кредиттин суммасы7 000 001 - 14 000 000 1 500,00 сом  
  Кредиттин суммасы14 000 001 - 21 000 000 3 500,00 сом  
  Кредиттин суммасы21 000 001 - 35 000 000 7 000,00 сом  
7.1.2. Чет элдик валютада    
  Кредиттин суммасы20 000 - 100 000   700,00 сом  
  Кредиттин суммасы100 001 - 200 000   1 500,00 сом  
  Кредиттин суммасы200 001 - 300 000 3 500,00 сом  
  Кредиттин суммасы300 001 - 500 000 7 000,00 сом  
7.2. Кредит берүү үчүн комиссия    
7.2.1. Улуттук валютада    
  Кредиттин суммасы140 000 чейин кредиттин суммасынан2%  
  Кредиттин суммасы140 001 - 700 000   **Филиалдын/Банктын Кредиттик комитетинин чечими боюнча кредиттин суммасынан 1-2%  
  Кредиттин суммасы700 001 жогору **Филиалдын/Банктын Кредиттик комитетинин чечими боюнча кредиттин суммасынан0,5-2,0%  
7.2.2. Чет элдик валютада    
  Кредиттин суммасы2 000 жогору кредиттин суммасынан2%  
  Кредиттин суммасы2 001 - 10 000   ** Филиалдын/Банктын Кредиттик комитетинин чечими боюнча кредиттин суммасынан1-2%  
  Кредиттин суммасы10 001 жогору ** Филиалдын/Банктын Кредиттик комитетинин чечими боюнча кредиттин суммасынан0,5-2,0%  
7.3. Кредиттерди төлөп тындыруу графигин кайра эсептөө үчүн комиссия 900,00 сом  
7.4. Кредитти/кредиттик багыттарды мөөнөтүнөн мурда толук/жарым-жартылай төлөп тындыруу үчүн айып (штраф)    
7.4.1. Кредитти/кредиттик багытты кошулган карыз менен 50 000,0 АКШ долларына же 3 500 000,0 сомго чейин - 6 айга чейин, 50 001,0 АКШ долларына же 3 500 001,0 сомго чейин - 12 айга чейин алынган датасынын мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай бөлүгүн төлөп тындыруу үчүн айып    
  30 календарлык күн мурда кредиттин жарым-жартылайын төлөп тындыруу жөнүндө кардардын Арызы бар болсо акысыз  
  30 календарлык күн мурда кредиттин жарым-жартылайын төлөп тындыруу жөнүндө кардардын Арызы жок болсо мөөнөтүнөн мурда төлөп тындыруунун суммасынан 5%  
7.4.2. Кредитти/кредиттик багытты кошулган карыз менен 50 000,0 АКШ долларына же 3 500 000,0 сомго чейин - 6 айга чейин, 50 001,0 АКШ долларына же 3 500 001,0 сомго чейин - 12 айга чейин алынган датасынын мөөнөтүнөн мурда толук төлөп тындыруу үчүн айып    
  30 календарлык күн мурда кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөп тындыруу жөнүндө кардардын Арызы бар болсо акысыз  
  30 календарлык күн мурда кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөп тындыруу жөнүндө кардардын Арызы жок болсо мөөнөтүнөн мурда төлөп тындыруунун суммасынан 5%  
7.5. Кредиттер боюнча төлөмдөрдү өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн айып    
7.5.1. Юридикалык жакты түзүү менен юридикалык жактарга жана жеке ишкерлерге ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мөөнөтү өткөрүлгөн карыздын суммасынан 0,5%  
7.5.2. Юридикалык жакты түзбөгөн жеке ишкерлерге ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мөөнөтү өткөрүлгөн карыздын суммасынан кредиттик келишимде түзүлгөн бир күндүк пайыздык чкндин өлчөмүндө  
7.6. Кредитти максатсыз колдонгондугу үчүн айып Филиалдын/Банктын КК Чечимине ылайык, берилген кредиттин суммасынан 20% чейин  
7.7. Кредит боюнча камсыздоо сыйлыктарын өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн айып мөөнөтү өткөн камсыздоо суммасынан күнүнө 0,5%  
7.8. Күрөөлүк мүлктү/кепилдикти алмаштыруу/бошотуп чыгарууга карата арызды кароо үчүн (ар бир күрөө буюму үчүн)    
7.8.1. толук 100 000,0 АКШ долларына же 7 000 000,0 сомго чейинки кредиттер/УКЛ/кредиттик багыттар боюнча 1 500,00 сом  
7.8.2. 100 001,0 АКШ долларына же 7 000 001,0 сом жана андан өйдө кредиттер/УКЛ/кредиттик багыттар боюнча 2 000,00 сом  
7.9. Карыз алуучу/Күрөө берүүчү тарабынан укук түзүүчү документтерин/башка документтерин (мыйзамдаштыруу, кредитти төлөп тындыруу жөнүндө маалыматкаттарды, ижара келишимдерин ж.у.с.) (ар би арыз үчүн) берүүнүн мөөнөттөрүн узартуу жөнундө арызды кароо үчүн комиссия 1 500,00 сом  

7.10.

7.11.

Банктык 5 күндөн ашык мөөнөтү менен кардардын арызы боюнча тыюу салууларды албастан документтердин түп нускаларын берүү үчүн комиссия (документтердин түп нускаларын коммуналдык кызматтарга, элчиликтерге, паспорт столуна берүү үчүн) 700,00 сом  
  Кредиттик комитет тарабынан каралган тийиштүү милдеттенмеси бар болсо, мыйзамдаштыруу, курулушка (аны бүтүрүүгө), күрөөгө коюлган мүлктүн техникалык параметрлерин өзгөртүү менчитктик укугун кайра толтуруу ж.у.с. маселелерди чечүү үчүн тыюу салууну албастан документтердин түп нускаларын берүү үчүн комиссия акысыз  
7.12. Кредиттөөнүн шарттарын өзгөртүүгө карата арызды кароо үчүн комиссия (кардардын демилгеси боюнчареструктуралаштыруу, тышкы рефинансылоо ж.у.с.) 1 500,00 сом  
7.13. Колдонуудагы күрөө келишимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн комиссия (кардардын демилгеси боюнча күрөөнү алмаштыруу күрөө берүүчүнү алмаштыруу) 3 500,00 сом  
7.14. Банктык күрөөлүк чектөөлөрдү алып салбастан күрөө буюмун үчүнчү жактарга карата менчиктик (жерди пайдалануу) укугун кайра толтурууга карата Банктын макулдугун берүүсүнө карата арызды кароо үчүн комиссия 1 500,00 сом  
7.15. Карыз алуучунун/Күрөө берүүчүнүн/кепилдин арызы боюнча кредиттик операциялар боюнча көчүрмөлөрдү, маалыматтык материалдардын көчүрмөлөрүн берүү жана Банктын архивинен маалыматтарды сураштыруу үчүн   комиссия (ар бир документ үчүн) 700,00 сом  
7.16. Компетенттүү органдарга берүү үчүн күрөө буюмунан чектөөнү алуу жөнүндө каттарды жана ишеним каттарды кайталап берүү үчүн комиссия (ар бир документ үчүн) 700,00 сом  
7.17. Кыймылдуу/кыймылсыз мүлккө карата компетенттүү органдарга берүү үчүн каттарды берүү жөнүндө арызды кароо үчүн комиссия (мамлекеттик номерлик белгилерди алмаштыруу, укук түзүүчү документтердин дубликаттарын калыбына келтирүү, күрөөнүн бир бөлүгүн өз алдынча бирдикке бөлүү ж.у.с. үчүн) (ар бир документ үчүн) 700,00 сом  
7.18. Күрөөлүк камсыздоо боюнча документтердин түп нускаларынын пакетин өз убагында кайтарбагандыгы үчүн айып (мөөнөтү өткө-     рүлгөн ар бир банктык күн үчүн) берилген кредиттин/УКЛ/КЛсуммасынан 0,1%  
7.19. Күрөөүк камсыздоону/кепилдикти өз убагында бербегендиги үчүн айып берилген кредиттин/УКЛ/КЛсуммасынан 0,1%  
7.20. Кредиттик багыттын өздөштүрүлбөгөн бөлүгү үчүн айып    
7.20.1. Улуттук валютада -  
7.20.2. Чет элдик валютада  
7.21. Кардарлардын төлөп тындырылган кредиттери боюнча документтердин түп нускаларын сактоо    
  - төлөп тындырылган мезгилден тартып 30 күнгө чейин акысыз  
  - төлөп тындырылган мезгилден тартып 30 күндөн өйдө 500,00 сом  

 

Эскертүүлөр:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар учүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгашалары Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт
8,9,10 бөлүктөрдө көрсөтүлгөн (бул комиссияларга документтерди жөнөтүү боюнча чыгашалар киргизилген) комиссялардан башка, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт

7. Аккредитивдин/кепилдиктин суммаларын көбөйтүү, комиссияларды эсептөө үчүн аккредитивди/кепилдикти өз алдынча чыгарган сыяктуу каралат, ушул эле учурда чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия кармалбайт

8. Эгерде, аккредитив/кепилдик комиссияны бенефициар тарабынан төлөө каралса, бирок бенефициардан кармоого мүмкүн эмес болсо, банктын бардык чыгашалары жана комиссиялары кардардын (өндүрүүчүнүн) эсебине киргизилет.

9. Бул Тарифтер, мамлекеттик программалардын (Айыл чарбасын каржылоо (АЧК), Россия-Кыргызстан Өнүктүрүү Фонду) (РКӨФ) алкагында бериле турган кредиттерге, ошондой эле КРУБнын каражаттарына жана башкаларга таркатылбайт.

**Ал толук жокко чыгарылмайынча, тийиштүү деңгээлдеги Кредиттик комитеттин чечими менен түзүлөт.

*Ушул тарифтер жеке ишкерлер үчүн да таркатылат.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke