Юридикалык жактарга жана юридикалык жактын

билими жок жеке ишкерлерге көргөзүлүүчү тарифтер

№ п/п Кызматтын аталышы

Улуттук валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

Чет элдик валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

3.1. Кардардын эсебинен накталай каражаттарды берүү:    
  Кардардын эсебине улуттук валютада/чет элдик валютада накталай жолу менен келип түшкөн (12 айдын ичинде) акысыз  
  Кардардын эсебине накталай эмес жолу менен келип түшкөн    
  Кыргыз сомунда суммадан0,3% суммадан
  АКШ долларында, Казак тенгесинде, Россия рублинде суммадан0,5% суммадан
  EURдо суммадан0,5% суммадан
3.2. Андан ары которуу үчүн эсептешүү эсебине накталай жарым-жартылай акча салуу үчүн комиссия*    
  Улуттук валютада акысыз  
  Чет элди валютада Комиссия/жеке комиссия Казыналыкка көзөмөл жүргүзүүчү, Башкармалыктын төрагасынын орун басарынын буйругу менен түзүлөт  
  *накталай каражаттарды 1 айдан ашык убакыт сактаган учурда жарым-жартылай акча салуу үчүн комиссия кармалбайт  
3.3. Эскирген накталай чет элдик валютаны (АКШ долларын, евро, россия рублин, казак тенгесин) кабыл алуу 1 % суммадан

 

Эскертүүлөр:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар учүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгашалары Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт
8,9,10 бөлүктөрдө көрсөтүлгөн (бул комиссияларга документтерди жөнөтүү боюнча чыгашалар киргизилген) комиссялардан башка, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт

7. Аккредитивдин/кепилдиктин суммаларын көбөйтүү, комиссияларды эсептөө үчүн аккредитивди/кепилдикти өз алдынча чыгарган сыяктуу каралат, ушул эле учурда чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия кармалбайт

8. Эгерде, аккредитив/кепилдик комиссияны бенефициар тарабынан төлөө каралса, бирок бенефициардан кармоого мүмкүн эмес болсо, банктын бардык чыгашалары жана комиссиялары кардардын (өндүрүүчүнүн) эсебине киргизилет
**Ал толук жокко чыгарылмайынча, тийиштүү деңгээлдеги Кредиттик комитеттин чечими менен түзүлөт.
*Ушул тарифтер жеке ишкерлер үчүн да таркатылат.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke