№ п/п Кызматтын аталышы

Улуттук валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

Чет элдик валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

10.1. Экспорттик документациялык инкассо  
10.1.1. Инкассого документтерди кабыл алуу, даярдоо жана жөнөтүү**

суммадан 0,15%,

min 5 000 сом,

max 15 000 сом    

 
10.1.2. Инкассолук тапшырманын шарттарын өзгөртүү 2 500 сом  
10.1.3. Инкассо мененбайланышкан суроо-талаптарды аткаруу 1 000 сом  
10.2. Импорттук документациялык инкассо  
10.2.1. Инкассону авизалоо

суммадан0,1%,

min 2 000 сом,

max 5 000 сом

 
10.2.2. Инкассонун шарттарынын өзгөртүүлөрүн авизалоо 2 500 сом  
10.2.3. Акцептке же төлөмгө каршы документтерди берүү

суммадан0,15%,

min 3 000 сом,

max 10 000 сом

 
10.2.4. Акцептсиз же акы төлөмсүз документтерди берүү(ремитент-банктан тийиштүү нускамаларды алуу боюнча) 3 000 сом  
10.2.5. Төлөнбөгөн документтерди кайтаруу 5 000 сом  
10.2.6. Инкассо мененбайланышкан суроо-талаптарды аткаруу 1 000 сом  

 

Эскертүүлөр:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар учүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгашалары Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт
8,9,10 бөлүктөрдө көрсөтүлгөн (бул комиссияларга документтерди жөнөтүү боюнча чыгашалар киргизилген) комиссялардан башка, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт

7. Аккредитивдин/кепилдиктин суммаларын көбөйтүү, комиссияларды эсептөө үчүн аккредитивди/кепилдикти өз алдынча чыгарган сыяктуу каралат, ушул эле учурда чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия кармалбайт

8. Эгерде, аккредитив/кепилдик комиссияны бенефициар тарабынан төлөө каралса, бирок бенефициардан кармоого мүмкүн эмес болсо, банктын бардык чыгашалары жана комиссиялары кардардын (өндүрүүчүнүн) эсебине киргизилет

**Ал толук жокко чыгарылмайынча, тийиштүү деңгээлдеги Кредиттик комитеттин чечими менен түзүлөт.

*Ушул тарифтер жеке ишкерлер үчүн да таркатылат.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke