Юридикалык жактарга жана юридикалык жактын билими жок жеке ишкерлерге көргөзүлүүчү тарифтер

№ п/п Кызматтын аталышы

Улуттук валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

Чет элдик валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

2.1. Акча каражаттарды ички банктык, анын ичинде филиалдар арасындагы которуулар акысыз
2.2. "Клиринг" системасы боюнча улуттук валютадагы акча каражаттардын чыгыш которуулары
төлөмдү кабыл алуу убакыты - 9:00 дан 11:00 чейин
20 000 сомго чейин (толук) 10,00 сом ар бир которуу үчүн
20 000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (толук) 35,00 сом ар бир которуу үчүн
100 000,01 сомдон 500 000 сомго чейин (толук) 50,00 сом ар бир которуу үчүн
500 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин (толук) 70,00 сом ар бир которуу үчүн
2.3. "ГРОСС" системасы боюнча төлөмдөр (клиринг сессиясына чейинки жана ал аяктагандан кийинки ошол күндүк төлөмдөр жана пакеттик клиринг системасында бир төлөмдүн максималдуу суммасына карата 1 млн. сомдук лимиттен ашкан төлөмдөр) 150,00 сом ар бир которуу үчүн
2.4. SWIFT системасы боюнча чет элдик валютадагы чыгыш төлөмдөр
RUB Россия рублинде жана KZT Казак тенгесинде (саат 15.00 кийинки казак тенгесиндеги которуулар кийинки күн менен жөнөтүлөт) суммадан 0,1%, min 500 сом                                 max 10 000 сом ар бир которуу үчүн
АКШ долларында
Бенефициар(каражаттарды алуучу) тарабынан төлөнгөн учурдаүчүнчү банктардын (OUR) комиссиялары суммадан0,2%, min 1700 сом max 20 000 сом ар бир которуу үчүн
Банк-корреспонденттин жана үчүнчү банктардын (OUR/OUR) комиссиялары кардар тарабынан төлөнгөн учурда суммадан0,2%, min 1700 сом max 20 000 сом (+ 50 USD) ар бир которуу үчүн

EUR жана башка евровалюталарда (GBP, CHF жана башкалар)

(бир төлөмдү которуу)

Банк-корреспонденттин жана үчүнчү банктардын (OUR) комиссиялары кардар тарабынан төлөнгөн учурда суммадан0,2%, min 2000 сом max 20 000c ар бир которуу үчүн
Банк-корреспонденттин жана үчүнчү банктардын (BEN)комиссиялары бенефициар(каражаттарды алуучу) тарабынан төлөнгөн учурда суммадан0,2%, min 750 сом max 15 000c ар бир которуу үчүн
Бенефициар(каражаттарды алуучу) тарабынан төлөнгөн учурдаүчүнчү банктардын (SHA же COB)комиссиялары суммадан0,2%, min 1000 сом max 17 000c ар бир которуу үчүн
JPY, CNY, AUD, CADжана башка чет элдик валюталар (OUR) Суммадан 0,3%, min 5 000 сом, ар бир которуу үчүн

Халык тобунун ичиндеги кардарлардын пайдасына которуулар («Казакстан Эл Банкы» АК, «TengeBank» АКБ, «Москоммерцбанк» АО,  «АО «Халык Банк Грузия» гана):

USD/EUR (которуу толук көлөмдө келип түшөт)
суммадан0.1% min 1700 сом max 2000 сом ар бир которуу үчүн
KZT ( которуу толук көлөмдө келип түшөт) 100 казак тенгеси ар бир которуу үчүн
KGS, UZS, GEL,RUB  ( которуу толук көлөмдө келип түшөт) 200 сом ар бир которуу үчүн
2.5. Тергөө, шарттарды өзгөртүү, түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, которууларды жок кылуу жана кайра кайтаруу, которууну кайталоо
Улуттук валютада акысыз ар бир которуу үчүн
Россия рублинде, Казак тенгесинде 2 000,00 сом ар бир которуу үчүн
АКШ долларында, Евро жана башка валютада 5 000,00 сом ар бир которуу үчүн
2.6. Которууга карата арызды толтуруу жана басып чыгаруу (чет элдик валютадагы жана улуттук валютадагы төлөм тапшырмалары)

Эскертүүлөр:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар учүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгашалары Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт
8,9,10 бөлүктөрдө көрсөтүлгөн (бул комиссияларга документтерди жөнөтүү боюнча чыгашалар киргизилген) комиссялардан башка, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт

7. Аккредитивдин/кепилдиктин суммаларын көбөйтүү, комиссияларды эсептөө үчүн аккредитивди/кепилдикти өз алдынча чыгарган сыяктуу каралат, ушул эле учурда чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия кармалбайт

8. Эгерде, аккредитив/кепилдик комиссияны бенефициар тарабынан төлөө каралса, бирок бенефициардан кармоого мүмкүн эмес болсо, банктын бардык чыгашалары жана комиссиялары кардардын (өндүрүүчүнүн) эсебине киргизилет
**Ал толук жокко чыгарылмайынча, тийиштүү деңгээлдеги Кредиттик комитеттин чечими менен түзүлөт.
*Ушул тарифтер жеке ишкерлер үчүн да таркатылат.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke