Юридикалык жактарга жана юридикалык жактын

билими жок жеке ишкерлерге көргөзүлүүчү тарифтер

№ п/п Кызматтын аталышы

Улуттук валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

Чет элдик валютада

(КБС жана СТС

эсептелген жок)

6.1. КРУБ жана КФБ аукциондорунан Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу бүтүмдүн суммасынан 0,25%,         min 1000 сом  
6.2. Аудитордук суроо-талаптарга жооптор    
  улуттук валютада 150,00 сом  
  чет элдик валютада 400,00 сом  
6.3. Кардардын өтүнүчү боюнча маалыматкаттарды (справкаларды) берүү (бир маалыматкат үчүн) 300,00 сом  
6.4. Акча чек китепчесин берүү

100 сом (25 барак);                                

150 сом (50 барак)

 
6.5. Корреспондент-банкка айлык көчүрмөлөрдү почта менен жөнөтүү (суроо-талап боюнча)    
  улуттук валютада -  
  чет элдик валютада 500,00 сом  
6.6. Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү берүү акысыз  
6.7. ... мезгил үчүн эсеп боюнча жүгүртүү-сальдолук ведомостту берүү:    
  1 ай. 200,00 сом  
  1 айдан ашык 500,00 сом  
6.8. Кардардын арызы боюнча документтердин көчүрмөлөрүн берүү (бир документ үчүн) 300,00 сом  
6.9. POS-терминал каражаттары боюнча соода/сервис ишканаларын тейлөө үчүн комиссия    
  VISA карточкалары боюнча операциянын суммасынан 2 %  
  ЭЛКАРТ карточкалары боюнча операциянын суммасынан1.5 %  
  CHINE UNION PAYкарточкаларыбоюнча операциянын суммасынан 2 %  
  МИР карточкалары боюнча операциянын суммасынан1.5 %  
6.10. POS-терминалды орнотуу акысыз  
6.11. Техникалык колдоо акысыз  
6.12. POS-терминаларкылуу келип түшкөн каражаттарды накталайга айландыруу 3.1.п.ылайык  
6.13. Интернет - Банкинг:    
6.13.1. Толук көлөмдө    
6.13.2. eTokenPass ачкычы (автономдуу ачкыч) 3 000,00 сом  
6.13.3. eTokenPass ачкычы (смарт карта) ,00  
6.13.4. Системада тейлөө үчүн абоненттик төлөм акысыз  
6.13.5 Жаңы ачкычтарды берүү (жоготкон, бузулган ж.у.с. учурда):    
  eTokenPass ачкычы (автономдуу ачкыч) 3 000,00 сом  
  eTokenPass ачкычы (смарт карта) ,00  
6.14. Системага жетүүгө бөгөт коюу акысыз  
6.14.1. Карап чыгуу режиминде    
6.14.2. Системада тейлөө үчүн абоненттик төлөм 150,00 сом айына бир жолу
6.14.3. Системага жетүүгө бөгөт коюу акысыз  
6.15. Оведрафт берүү үчүн комиссия 100 сом бир берүү үчүн

Эскертүүлөр:

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү

3. Стандарттуу эмес операциялар учүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгашалары Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт
8,9,10 бөлүктөрдө көрсөтүлгөн (бул комиссияларга документтерди жөнөтүү боюнча чыгашалар киргизилген) комиссялардан башка, кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт

7. Аккредитивдин/кепилдиктин суммаларын көбөйтүү, комиссияларды эсептөө үчүн аккредитивди/кепилдикти өз алдынча чыгарган сыяктуу каралат, ушул эле учурда чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия кармалбайт

8. Эгерде, аккредитив/кепилдик комиссияны бенефициар тарабынан төлөө каралса, бирок бенефициардан кармоого мүмкүн эмес болсо, банктын бардык чыгашалары жана комиссиялары кардардын (өндүрүүчүнүн) эсебине киргизилет

**Ал толук жокко чыгарылмайынча, тийиштүү деңгээлдеги Кредиттик комитеттин чечими менен түзүлөт.

*Ушул тарифтер жеке ишкерлер үчүн да таркатылат.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke