2017 жылдын август айынын МКВ - МКО аукциондору«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Датасы: 04.09.2017

2017-жылдын 5 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170913  1 500 000,0  06.09.2017  13.09.2017 
BD013171206  500 000,0  06.09.2017  06.12.2017 


Датасы: 04.09.2017

Жүгүртүүмөөнөтү 3 айжана 12 айболгонМКВларбоюнча 2017-жылдын 4-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

Датасы: 05.09.2017

2017-жылдын 5-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күнжана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 0,93% жана 5,00% түзгөн.   

Датасы: 06.09.2017

2017-жылдын 7-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 айболгон МКВ ларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
GD026180312  40 000,00  11.09.2017  12.03.2018 

 

Датасы: 06.09.2017

2017-жылдын 8-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң сом) Жылдык купон пайызы Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү Купондук төлөмдөр
GBA05220911  370 000,00  11,00%  11.09.2017  11.09.2022  11.03.2018 
11.09.2018 
11.03.2019 
11.09.2019 
11.03.2020 
11.09.2020 
11.03.2021 
11.09.2021 
11.03.2022 
11.09.2022 

 

Датасы: 07.09.2017

2017-жылдын 7-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,99 % түзгөн. 

Датасы: 08.09.2017

2017-жылдын 11-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  200,00 
Кирешелүүлүк (%)  14,99 
Баасы (сом)  86,30 
Чыгаруу күнү  11.09.2017 
Төлөө күнү  11.09.2022 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  200,00 

 

Датасы: 08.09.2017

2017-жылдын 8-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,99% түзгөн.  

Датасы: 11.09.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 11-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомдутүзгөн.  

Датасы: 11.09.2017

2017-жылдын 12 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк, 28 күндүкжана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170920  1 000 000,0  13.09.2017  20.09.2017 
BD004171011  1 000 000,0  13.09.2017  11.10.2017 
BD013171213  500 000,0  13.09.2017  13.12.2017 

 

Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 12-сентябрынан тартып Улуттук банк күн сайын ноталарын репо негизинде сатып алуу боюнча аукциондорун өткөрөт. Репо операциянын мөөнөтү 7 күн, пайызы Улуттук банктын эсептикчени+10 базалык пунктту түзөт. 

Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күнжана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 0,89%, 2,94% жана 5,00% түзгөн.   

Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күнжана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 0,89%, 2,94% жана 5,00% түзгөн.   

Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 14-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
GD013171218  20 000,00  18.09.2017  18.12.2017 
GD052180917  150 000,00  18.09.2017  17.09.2018 

 

Датасы: 14.09.2017

2017-жылдын 14-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,66% түзгөн. 

Датасы: 18.09.2017

2017-жылдын 19 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
BD001170927  1 000 000,0  20.09.2017  27.09.2017 
BD002171004  1 000 000,0  20.09.2017  04.10.2017 
BD013171220  500 000,0  20.09.2017  20.12.2017 

 

Датасы: 19.09.2017

2017-жылдын 21-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № Эмиссиянын  көлөмү (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү
GD026180326  40 000,00  25.09.2017  26.03.2018 

 

Датасы: 19.09.2017

2017-жылдын 22-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын № Эмиссиянын көлөмү (миң сом) Жылдык купон пайызы Эмиссиянын датасы Төлөө мөөнөтү Купондук төлөмдөр
GBA02190925  200 000,00  8,00%   25.09.2017  25.09.2019  25.03.2018 
25.09.2018 
25.03.2019 
25.09.2019 

 

Датасы: 19.09.2017

2017-жылдын 19-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 14-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,09% жана 2,24% түзгөн.  Жүгүртүүмөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke