Датасы: 30.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 01-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001191009  2 000 000,0  02.10.2019  09.10.2019 
BD004191030  400 000,0  02.10.2019  30.10.2019 
BD013200101  50 000,0  02.10.2019  01.01.2020 


Датасы: 30.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 30-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 132,00 млн.сомду түзгөн.  

 

Датасы: 27.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 30-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Чыгаруу №  GD026200330 
Чыгаруунун көлөмү   (млн. сом)  150,00 
Кирешелүүлүк (%)  6,11 
Баасы (сом)  97,00 
Чыгаруу күнү  30.09.2019 
Төлөө күнү  30.03.2020 


Датасы: 27.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 27-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катарытаанылды. 


Датасы: 27.09.2019 
Туруктуу шилтеме

КыргызРеспубликасынынФинансыминистрлиги тарабынан2019-жылдыноктябрь  айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруукөлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
03.10.2019  07.10.2019  GD013200106  3 ай  100,00  
GD026200406  6 ай  100,00 
GD052201005  12 ай  100,00 
10.10.2019  14.10.2019  GD013200113  3 ай  100,00  
GD026200413  6 ай  100,00 
GD052201012  12 ай  100,00 
17.10.2019  21.10.2019  GD013200120  3 ай  100,00 
GD026200420  6 ай  100,00 
GD052201019  12 ай  50,00 
24.10.2019  28.10.2019  GD013200127  3 ай  100,00 
GD026200427  6 ай  100,00 
GD052201026  12 ай  50,00 
Жыйынтыгы:  1 100,00 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен 

  Жүгүртүү 

мөөнөтү 

  МКОнун

чыгаруу көлөмү 

04.10.2019  07.10.2019  GBA05241007  6%  5 жыл  200,00 
11.10.2019  14.10.2019  GBA02211014  5%  2 жыл  100,00 
18.10.2019  21.10.2019  GBA05241021  6%  5 жыл  200,00 
25.10.2019  28.10.2019  GBA02211028  5%  2 жыл  50,00 
Жыйынтыгы:  550,00 


Датасы: 26.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 26-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнчажүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,11% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 

Датасы: 26.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 26-сентябрында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,25%, жайгаштыруунун көлөмү 140,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 26.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 27-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын  көлөмү  

(миңсом) 

Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA03220930  50 000,00  5,00%  30.09.2019  30.09.2022  30.03.2020 
30.09.2020 
30.03.2021 
30.09.2021 
30.03.2022 
30.09.2022 


Датасы: 25.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 26-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянынкөлөмү(миң сом)  Эмиссиянын күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD013191230  150 000,00  30.09.2019  30.12.2019 
GD026200330  100 000,00  30.09.2019  30.03.2020 


Датасы: 24.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 24-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,79% жана 4,10% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 

Датасы: 23.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 26-сентябрында өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган банктарды кайракаржылоомаксатындакредиттикаукционуөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 19 30 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 000,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы*  Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 
Кошо каржылоонун пропорциясы/  Кошо каржылоонун көлөмү  1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредиттөгө жол берилбейт. 
Пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү105%)  
Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу – кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 23.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 24-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001191002  1 500 000,0  25.09.2019  02.10.2019 
BD004191023  400 000,0  25.09.2019  23.10.2019 
BD013191225  50 000,0  25.09.2019  25.12.2019 


Датасы: 23.09.2019 
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 ай болгон МКВлардын жана 7-жылдык МКОлордун 2019-жылдын 23-сентябрындагы кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү тиешелүүлүгүнө жараша 50,0 млн сом, 100,0 млн сом жана 135 млн сомду түзгөн. 


Датасы: 20.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 23-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA07260923 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  200,00 
Кирешелүүлүк (%)  11,70 
Баасы (сом)  77,95 
Чыгаруу күнү  23.09.2019 
Төлөө күнү  23.09.2026 


Датасы: 20.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 20-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнчакирешелүүлүк 11,70% түзгөн.  

 

Датасы: 19.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 23-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Чыгаруу №  GD013191223  GD026200323 

Чыгаруунун көлөмү  

(млн. сом) 

100,00  100,00 
Кирешелүүлүк (%)  5,20  6,10 
Баасы (сом)  98,70  97,01 
Чыгаруу күнү  23.09.2019  23.09.2019 
Төлөө күнү  23.12.2019  23.03.2020 


Датасы: 19.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 19-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20% жана 6,10% түздү.  


Датасы: 19.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 19-сентябрындагы кредиттик аукцион, катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 

Датасы: 18.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 20-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын  

көлөмү  (миңсом) 

Жылдык

купон пайызы 

Эмиссиянын  

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук

төлөмдөр 

GBA07260923  200 000,00  7,00%   23.09.2019  23.09.2026  23.03.2020 
23.09.2020 
23.03.2021 
23.09.2021 
23.03.2022 
23.09.2022 
23.03.2023 
23.09.2023 
23.03.2024 
23.09.2024 
23.03.2025 
23.09.2025 
23.03.2026 
23.09.2026 


Датасы: 17.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 19-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

 (миң сом) 

Эмиссиянын күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD013191223  150 000,00  23.09.2019  23.12.2019 
GD026200323  100 000,00  23.09.2019  23.03.2020 


Датасы: 17.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 17-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,74% жана 4,10% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Датасы: 16.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 19-сентябрында өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган банктарды кайракаржылоомаксатындакредиттикаукционуөтөтургандыгыжөнүндөУлуттукбанкбилдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 19 29 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 000,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы*  Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 
Кошо каржылоонун пропорциясы/  Кошо каржылоонун көлөмү  1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредиттөгө жол берилбейт. 
Пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү105%)  
Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу – кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 16.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 17-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190925  2 000 000,0  18.09.2019  25.09.2019 
BD004191016  600 000,0  18.09.2019  16.10.2019 
BD013191218  50 000,0  18.09.2019  18.12.2019 


Датасы: 16.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019 жылдын 16-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 ай, 12 ай МКВ жана 3-жылдык МКОнун кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча, суроо талаптын жоктугунанөткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 

Датасы: 13.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 16-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA03220916 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  150,00 
Кирешелүүлүк (%)  9,01 
Баасы (сом)  89,66 
Чыгаруу күнү  16.09.2019 
Төлөө күнү  16.09.2022 


Датасы: 13.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 9,01 % түзгөн.  


Датасы: 13.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 16-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Чыгаруу №  GD013191216  GD052200914 
Чыгаруунун көлөмү   (млн. сом)  50,00  50,00 
Кирешелүүлүк (%)  5,20  5,30 
Баасы (сом)  98,70  94,91 
Чыгаруу күнү  16.09.2019  16.09.2019 
Төлөө күнү  16.12.2019  14.09.2020 


Датасы: 12.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай, 6 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20%, 6,09% жана 5,30% түздү.  


Датасы: 12.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 12-сентябрындагы кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

Датасы: 11.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA03220916  100 000,00  5,00%  16.09.2019  16.09.2022  16.03.2020 
16.09.2020 
16.03.2021 
16.09.2021 
16.03.2022 
16.09.2022 

 

Датасы: 10.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 10-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,73%, 4,07% жана 4,25% түзгөн.   


Датасы: 10.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 12-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)  Эмиссиянын күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD013191216  150 000,00  16.09.2019  16.12.2019 
GD026200316  100 000,00  16.09.2019  16.03.2020 
GD052200914  50 000,00  16.09.2019  14.09.2020 


Датасы: 09.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 12-сентябрында өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндөУлуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 19 28 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 000,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы*  Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 
Кошо каржылоонун пропорциясы/  Кошо каржылоонун көлөмү  1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредиттөгө жол берилбейт. 
Пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү105%)  
Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу – кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 09.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 10-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190918  2 000 000,0  11.09.2019  18.09.2019 
BD004191009  600 000,0  11.09.2019  09.10.2019 
BD013191211  50 000,0  11.09.2019  11.12.2019 


Датасы: 09.09.2019 
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 9-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 218,19 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 09.09.2019 
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВлардын 2019-жылдын 9-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 172,97 млн.сомду түзгөн. 


Датасы: 06.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 9-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA07260909 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  250,00 
Кирешелүүлүк (%)  11,70 
Баасы (сом)  77,95 
Чыгаруу күнү  09.09.2019 
Төлөө күнү  09.09.2026 


Датасы: 06.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 6-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,70% түзгөн.  


Датасы: 06.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 9-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

№ выпуска  GD013191209 
Объем выпуска, млн. сом  200,00 
Доходность (%)  5,25 
Цена (сом)  98,69 
Дата выпуска  09.09.2019 
Дата погашения  09.12.2019 


Датасы: 05.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 5-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,25% жана 6,00% түздү. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 05.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 05-сентябрындагы кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 04.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 05-сентябрында өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндөУлуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 19 27 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 000,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы*  Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 
Кошо каржылоонун пропорциясы/  Кошо каржылоонун көлөмү  1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредиттөгө жол берилбейт. 
Пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүүноминалдык   пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү105%)  
Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу – кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 04.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 6-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA07260909  200 000,00  7,00%  09.09.2019  09.09.2026  09.03.2020 
09.09.2020 
09.03.2021 
09.09.2021 
09.03.2022 
09.09.2022 
09.03.2023 
09.09.2023 
09.03.2024 
09.09.2024 
09.03.2025 
09.09.2025 
09.03.2026 
09.09.2026 


Датасы: 03.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 03-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,71% жана 4,11% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 03.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 5-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү   (миң сом)  Эмиссиянын күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD013191209  150 000,00  09.09.2019  09.12.2019 
GD026200309  100 000,00  09.09.2019  09.03.2020 
GD052200907  50 000,00  09.09.2019  07.09.2020 


Датасы: 02.09.2019 
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 03-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190911  1 500 000,0  04.09.2019  11.09.2019 
BD004191002  500 000,0  04.09.2019  02.10.2019 
BD013191204  50 000,0  04.09.2019  04.12.2019 
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke