«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын маалыматтарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги 2017-жылдын февраль айына карата Мамлекеттик казначей векселдери (МКВ) менен Мамлекеттик казначей облигацияларын (МКО) басып чыгаруунун алдын ала көлөмү туурасында жарыялады.

МКВ

Аукцион

күнү

Чыгарган

күнү

Каттоо

номери

МКВ алдын ала

маалыматтарынын

көлөмү (млн. сом)

Бардыгы

(млн. сом)

3 ай 6 ай 12 ай
02.02.2017 06.02.2017 GD013170508 50,00     200,00
    GD052180205     150,00  
09.02.2017 13.02.2017 GD026170814   100,00   100,00
16.02.2017 20.02.2017 GD013170522 50,00     200,00
    GD052180219     150,00  
23.02.2017 27.02.2017 GD026170828   100,00   100,00
Бардыгы: 100,00 200,00 300,00 600,00

 

МКО

Аукцион

күнү

Чыгарган

күнү

Каттоо

номери

Ставка

купон

Кайрылуу

мөөнөтү

МКО чыгаруу

көлөмү

(млн. сом)

10.02.2017 13.02.2017 GBA03200213 12% 3 жыл 700,00
Бардыгы: 700,00

 

Кененирээк маалыматты сиз www.nbkr.kg сайтынан таба аласыз.

Датасы: 02.02.2017

2017-жылдын 02-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,00% жана 6,41% түзгөн.

Датасы: 07.02.2017

2017-жылдын 07-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.

Датасы: 08.02.2017

2017-жылдын 10-февралында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын

көлөмү

(миңсом)

Жылдык

купон

пайызы

Эмиссиянын

датасы

Төлөө

мөөнөтү

Купондук

төлөмдөр

GBA03200213 700 000,00 12,00% 13.02.2017 13.02.2020 13.08.2017
          13.02.2018
          13.08.2018
          13.02.2019
          13.08.2019
          13.02.2020

 

Датасы: 09.02.2017

2017-жылдын 09-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 3,57 % түзгөн

Датасы: 10.02.2017

2017-жылдын 10-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,97 % түзгөн.

Датасы: 13.02.2017

2017-жылдын 16-февралында "Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Кредиттик аукциондун параметрлери:
Аукциондун коду АК 17 01
Кредиттин мөөнөтү (ай) 6 ай
Кредиттик ресурстардын көлөмү(млн. сом) 500,00
Ауцион өткөрүү ыкмасы Көптүк чен боюнча аукциону
Максаттуу багытталышы Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө
Минималдуу пайыздык чен (%) Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени
Билдирменин минималдуу көлөмү (млн. сом) 20,00
Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чени 10,00%
Пайыздын төлөө убакыты Ар бир айдын 1чи күнүндө
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%)

 

Датасы: 13.02.2017

Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги 2017-жылдын февраль айында мамлекеттик казына облигациялардын чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдүкиргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт.

Аукционөтө

турганкүнү

Чыгаруукүнү Каттоо номери

Купондук

чен

Бардыгы болуп

(млн.сом)

17.02.2017 20.02.2017 GBA07240220 15% 500,00

 

Датасы: 14.02.2017

2017-жылдын 14-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.

Датасы: 15.02.2017

2017-жылдын 17-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Каттоо номери

Чыгаруу

көлөмү

(миңсом)

Жылдык

купон

пайызы

Чыгаруу

датасы

Төлөө

мөөнөтү

Купондук

төлөмдөр

GBA07240220 500 000,00 15,00% 20.02.2017 20.02.2024 20.08.2017
20.02.2018
20.08.2018
20.02.2019
20.08.2019
20.02.2020
20.08.2020
20.02.2021
20.08.2021
20.02.2022
20.08.2022
20.02.2023
20.08.2023
20.02.2024

 

Датасы: 16.02.2017

2017-жылдын 16-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,94% жана 5,80% түзгөн.

Датасы: 17.02.2017

2017-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат.

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Эмиссиянын № GBA07240220
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом 200,00
Кирешелүүлүк (%) 18,00
Баасы (сом) 88,32
Чыгаруу күнү 20.02.2017
Төлөө күнү 20.02.2024

 

Датасы: 20.02.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 20-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.

Датасы: 20.02.2017

2017-жылдын 24-февралында "Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Кредиттик аукциондун параметрлери:
Аукциондун коду АК 17 02
Кредиттин мөөнөтү (ай) 6 ай
Кредиттик ресурстардын көлөмү(млн. сом) 600,00
Ауцион өткөрүү ыкмасы Көптүк чен боюнча аукциону
Максаттуу багытталышы Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө
Минималдуу пайыздык чен (%) Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени
Билдирменин минималдуу көлөмү (млн. сом) 20,00
Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чени 10,00%
Пайыздын төлөө убакыты Ар бир айдын 1чи күнүндө
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%)

 

Датасы: 21.02.2017

2017-жылдын 21-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.

Датасы: 24.02.2017

2017-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,11% түзгөн.

Датасы: 24.02.2017

2017-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,88 % түзгөн.

Датасы: 27.02.2017

2017-жылдын 02-мартында " Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгыжөнүндө Улуттук банк билдирет.

Кредиттик аукциондун параметрлери:
Аукциондун коду АК 17 03
Кредиттин мөөнөтү (ай) 6 ай
Кредиттик ресурстардын көлөмү(млн. сом) 300,00
Ауцион өткөрүү ыкмасы Көптүк чен боюнча аукциону
Максаттуу багытталышы Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө
Минималдуу пайыздык чен (%) Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени
Билдирменин минималдуу көлөмү (млн. сом) 20,00
Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чени 10,00%
Пайыздын төлөө убакыты Ар бир айдын 1чи күнүндө
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%)

 

Датасы: 28.02.2017

2017-жылдын 28-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke